King Oak King Oak King Oak King Oak King Oak

Privacy beleid

Laatste update op 01/06/2020.

De website www.king-oak.be (hierna: de “website”) is eigendom van:

VOF King Oak (hierna “VOF King Oak”, “Wij” en “Ons”)
Assesteenweg 8A, 1740 Ternat
België
Tel: +32 475 37 24 86
E-mail:
BE 0841.531.022

Bij VOF King Oak hechten we waarde aan jouw privacy.

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website, app en tijdens onze dienstverlening op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Waarom deze privacyverklaring?
Via deze privacyverklaring geven we je een inkijk over welke informatie we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze website bezoekt, onze app gebruikt of beroep doet op onze dienstverlening, dan deel je onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, IP adres en andere gegevens.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Dit voor onze dienstverlening echt noodzakelijk.

We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

2. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?
2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
VOF King Oak is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)
Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

VOF King Oak doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er - onder de GDPR - toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3. Welke data verzamelen wij?
Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
  (naam, voornaam, adres)
 • Contactgegevens
  (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens
  (IP-adres, cookies)
 • Financiële identificatiegegevens
  (bankgegevens, BTW of ondernemingsnummer)

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website, app of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van facturatie. Hoeveel, hoe vaak en welke gegevens we juist verzamelen hangt af van de professionele relatie die we met u als klant uitbouwen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoekers van onze website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring aan te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Vragen omtrent ons cookiebeleid ? Neem het dan zeker door op onze website.

4. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate je intensiever gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking.
 • Commerciële activiteiten: het versturen van nieuwsbrieven, informeren over nieuwe producten en/of diensten, aanbieden van promoties

Als je onze website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier heb je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Doorgifte persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen VOF King Oak. We kunnen jou ook geruststellen: we zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

7. Wat zijn jouw rechten?
7.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2. Recht op inzage
Als je jouw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen. Recht op inzage is kosteloos.

7.3. Recht op verwijdering
Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw persoonsgegevens toestaat
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Wanneer jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou je misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. Zo zijn we bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen 7 jaar te bewaren.

7.4. Recht op correctie
Indien de informatie die we over jou hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

7.5. Recht op beperking
In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor VOF King Oak om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6. Recht op bezwaar
Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

7.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag je die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8. Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

8. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar VOF King Oak, Assesteenweg 8A 1740 Ternat of per e-mail naar . We beloven ten laatste 1 maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 • Olivier du Roy de Blicquy